Вісник професійно-технічної освіти

Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини, випуск №20, 2022 рік

З метою висвітлення проблем та перспектив науково-методичного забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження досвіду педагогічних технологій та авторських методик, розгляду аспектів педагогічної майстерності педагогів професійного навчання та розкриття сучасних підходів щодо загальноосвітньої підготовки та виховної роботи серед здобувачів освіти Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Вінницькій області з 2012 року здійснюється видання науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини».

Протягом І кварталу 2022 року підготовлено до друку №20 збірника. в який увійшло 55 статей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищої та фахової передвищої, загальної середньої освіти, методистів, керівників освітніх закладів, науковців. №20 Вісника знаходиться у друкарні та незабаром видання буде надруковано.

На разі редакційною колегією здійснюється редагування публікацій, поданих до №21 збірника.

У статтях педагогічні працівники діляться досвідом впровадження інноваційних навчальних технологій, використання сучасних інструментів та матеріалів, організації співпраці з роботодавцями та соціальними партнерами. Висвітлюють новітні аспекти управлінської діяльності. Багато статей присвячено проблемі організації дистанційного навчання, а також психологічного супроводу освітнього процесу.

Набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №18, 2020 рік

Шановні колеги!

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області оголошує набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №18, 2020 рік.

«Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»це збірник науково-методичних праць, у якому висвітлюються проблеми і перспективи науково-методичного забезпечення галузей освіти, досвід впровадження педагогічних технологій і авторських методик професійного навчання серед майбутніх кваліфікованих робітників, новітні аспекти управлінської діяльності, особливості інформаційного забезпечення навчально-виробничого процесу та сучасні підходи щодо загальноосвітньої підготовки й виховної роботи серед здобувачів освіти.

Журнал призначений для публікації наукових статей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачів ВНЗ І-ІV р.а., вчителів загальноосвітніх шкіл, управлінців освітньої галузі, слухачів курсів підвищення кваліфікації, психологів, науковців, аспірантів, студентів.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

1. Проблеми і перспективи розвитку системи освіти

2. Модернізація управлінської діяльності та методичного супроводу освітнього процесу

3. Новітні технології професійної підготовки кваліфікованих робітників

4. Методично-педагогічні інновації із загальноосвітньої підготовки

5. Виховна робота та психологічний супровід у системі освіти

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у збірнику науково-методичних праць (випуск №18/2020),  до 15 жовтня 2020р. (після вказаної дати матеріали прийматися не будуть) необхідно подати на паперових та електронних носіях зазначені матеріали:

– статтю, оформлену згідно з вимогами (див. зразок оформлення, с. 3);

– довідку про автора (див. зразок оформлення, с. 4).

Редакційна колегія журналу здійснює рецензування всіх статей та перевірку на наявність плагіату. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора), перенесення статті до наступного номера чи відмову від публікації (якщо не дотримані вимоги). За необхідності стаття може повертатись автору на доопрацювання.

Зразок оформлення назви електронних файлів: назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища автора(ів), наприклад: Іванов_стаття, Іванов_довідка (якщо авторів декілька, тоді на кожного автора додатковий файл із довідкою, наприклад: Іванов_довідка, Лучик_довідка, Михальчук_довідка). E-mail: zbirnuk_pto@ukr.net

Матеріали, що надаються до редакційної колегії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області у паперовому варіанті (обов’язково має бути електронний варіант), подаються за адресою: вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009, тел./факс 66-69-26. Контактна особа: методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, кандидат педагогічних наук, заступник голови редакційної колегії Латуша Наталія Василівна (+380972142168).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 6-12 сторінок (A 4, орієнтація – книжкова), включаючи ілюстрації (чорно-білі), таблиці, графіки, список використаних джерел.

– поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– шрифт «Times New Roman» – 14;

– абзацний відступ – 1,0 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

– текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити за текстом у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно до джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більшим, ніж ширина сторінки.

4. Анотація, ключові слова та список використаних джерел: шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт., вирівнювання по ширині.

5. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження (теоретичний блок до 2 стор.; практичний блок до 5 стор.);

– висновки із цього дослідження;

– список використаних джерел оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Анотація, ключові слова; прізвище, ініціали автора; назва статті подається українською та англійською мовами, (обсяг анотації – мінімум 3-4 речення, кількість ключових слів – 3-5); індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), посада, місце роботи/навчання.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК _______

Тематичний розділ: ________________

О. М. Іванов

викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»

Г.О. Лучик

викладач української мови та літератури, спеціаліст першої категорії

Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»

О.С. Михальчук

майстер виробничого навчання другої категорії чотирнадцятого тарифного розряду

Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»

НАЗВА СТАТТІ

Анотація. Статтю присвячено пошуку…/ У статті розглянуто…/ Досліджено…/ Відзначено, що проблема…/ Визначено…../ Виявлено…./ Вдосконалено…./ Доведено……/ Розглянуто…/ Обґрунтовано…./ Здійснено…./ Розкрита суть…../ Визначені сучасні погляди……/ Проаналізовано…/ Запропоновано…/ Проведено аналіз…

Ключові слова: 3-5 слів.

U.O. Boyko  ORGANIZATION AND CONDUCTING …………

Abstract. Methodological recommendations define ……………..

Key words: professional skill’s competition, professional competence, plowing.

Вступ.  …….

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  …

Мета статті. ….

Виклад основного матеріалу. …..

Таблиця 1

Назва

         
         

Рис. 1. Назва

Висновки. ……

Список використаних джерел

1. Вайнтрауб М. Сучасні вимоги до рівня професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ [Електронний ресурс] / М. Вайнтрауб. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4765/1/ (дата звернення 27.01.2018). – Назва з екрана.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 375 с.

3. Десятов Т. Актуальна проблеми освіти дорослих у контексті глобалізації / Т.Десятов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 6-13.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА(ІВ):

Автор 1

ПІП (повністю)  
Посада  
Категорія  
Звання  
Місце роботи, навчання (повне найменування організації)  
Адреса місця роботи, навчання    
Контактний телефон    
Адреса електронної пошти  
Інші відомості  
Чи хотіли б Ви отримати паперовий варіант збірника за додаткову оплату? (Так/ні. Скільки екземплярів?)  

Автор 2 (якщо є) (повторити вихідну таблицю)

Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого науково-методичного збірника!

Поштова адреса: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області,

вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009

Контактна особа: Латуша Наталія Василівна

Tel.: +380972142168

(0432) 66-69-26

Email: zbirnuk_pto@ukr.net

Набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №17, 2020 рік

Шановні колеги!

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області оголошує набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №17, 2020 рік.

«Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»це збірник науково-методичних праць, у якому висвітлюються проблеми і перспективи науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, досвід впровадження педагогічних технологій і авторських методик професійного навчання серед майбутніх кваліфікованих робітників, новітні аспекти управлінської діяльності, особливості інформаційного забезпечення навчально-виробничого процесу та сучасні підходи щодо загальноосвітньої підготовки й виховної роботи серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Журнал призначений для публікації наукових статей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачів ВНЗ І-ІV р.а., вчителів загальноосвітніх шкіл, управлінців освітньої галузі, слухачів курсів підвищення кваліфікації, психологів, науковців, аспірантів, студентів.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

1. Проблеми і перспективи розвитку системи освіти

2. Модернізація управлінської діяльності та методичного супроводу освітнього процесу

3. Новітні технології професійної підготовки кваліфікованих робітників

4. Методично-педагогічні інновації із загальноосвітньої підготовки

5. Виховна робота та психологічний супровід у системі освіти

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у збірнику науково-методичних праць (випуск №17/2020),  до 15 березня 2020р. (після вказаної дати матеріали прийматися не будуть) необхідно подати на паперових та електронних носіях зазначені матеріали:

– статтю, оформлену згідно з вимогами (див. зразок оформлення, с. 3);

– довідку про автора (див. зразок оформлення, с. 4).

Редакційна колегія журналу здійснює рецензування всіх статей та перевірку на наявність плагіату. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора), перенесення статті до наступного номера чи відмову від публікації (якщо не дотримані вимоги). За необхідності стаття може повертатись автору на доопрацювання.

Зразок оформлення назви електронних файлів: назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища автора(ів), наприклад: Іванов_стаття, Іванов_довідка (якщо авторів декілька, тоді на кожного автора додатковий файл із довідкою, наприклад: Іванов_довідка, Лучик_довідка, Михальчук_довідка). E-mail: zbirnuk_pto@ukr.net

Матеріали, що надаються до редакційної колегії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області у паперовому варіанті (обов’язково має бути електронний варіант), подаються за адресою: вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009, тел./факс 66-69-26. Контактна особа: методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, кандидат педагогічних наук, заступник голови редакційної колегії Латуша Наталія Василівна (+380972142168).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 6-12 сторінок (A 4, орієнтація – книжкова), включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

– поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– шрифт «Times New Roman» – 14;

– абзацний відступ – 1,0 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

– текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити за текстом у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно до джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більшим, ніж ширина сторінки.

4. Анотація, ключові слова та список використаних джерел: шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт., вирівнювання по ширині.

5. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження (теоретичний блок до 2 стор.; практичний блок до 5 стор.);

– висновки із цього дослідження;

– список використаних джерел оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Анотація, ключові слова; прізвище, ініціали автора; назва статті подається українською та англійською мовами, (обсяг анотації – мінімум 3-4 речення, кількість ключових слів – 3-5); індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), посада, місце роботи/навчання.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА(ІВ)

Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого
науково-методичного збірника!н

Поштова адреса: Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти у Вінницькій області,

вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009

Контактна особа: Латуша Наталія Василівна

Tel.: +380972142168

(0432) 66-69-26

Email: zbirnuk_pto@ukr.net