План 2019

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти
і науки України
Кучинський М.С.
«
_»___________2018р.

ПЛАН РОБОТИ
Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області
на 2019 рік

ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………… 1-9

 1. Організаційний супровід розроблення та впровадження
  Методичного забезпечення освітнього процесу у закладах
  Професійно(професійно- технічної освіти)………………….. …….9-16
  3.Розроблення проектів та впровадження освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, дуальної форми навчання………………………………………………………………16-17
 2. Участь у реалізації проектів всеукраїнського та
  міжнародного рівня………………………………………………………………………18
  5.Методичний супровід дослідно- експериментальної роботи………19
 3. Упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаійних технологій та виробничих технологій у освітній процес ЗПО……..
 4. Робота з педагогічними кадрами…………………………….
 5. Участь у конкурсах фахової майстерності та їх результативність….
 6. Співпраця з закладами освіти, науковимита науково- методичними установами, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців.
  10.Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг
 7. Інформаційно- аналітична діяльність НМЦ ПТО
 8. Видавнича діяльність НМЦ ПТО, використання можливостей ЗМІ для популяризації професійної освіти регіону
 9. Організаційно- методична діяльність НМЦ
 10. Участь у масових заходах всеукраїнського та регіонального рівня, їх результативність
 11. Фінансово- господарська діяльність, зміцнення матеріально- технічної бази НМЦ

ВСТУП

Планування та організація роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області (далі-Центр) у 2018 році здійснювалась на основі законодавства України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 25.06.2013р., «Про національну стратегію розвитку України на період до 2021 року», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті та інших нормативно-законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради, обласної державної адміністрації, обласної Ради, МОНУ, Департаменту освіти і науки ОДА, які визначають державну політику в галузі освіти, Положення про навчально-методичний центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затверджене наказом МОН України від 27.06.2013р. № 856, Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року, Статуту Цетру, Концепції реформування роботи Центру на період 2019-2023 р.р., затвердженої рішенням навчально-методичної ради Центру (протокол №4 від 29.11.2018р.)      

 Планом роботи Центру було передбачено створення високопрофесійного, навчального, аналітичного та інформаційного супровіду методичного забезпечення, орієнтованого на розвиток системи професійної освіти області організації і забезпечення змісту та форм навчально- методичної роботиу закладах професійної (професійно- технічної) освіти.

Головною метою діяльності навчально-методичного центру був методичний супровід організації навчально-виховного процесу в закладах професійної (професійно-технічної освіти), сприяння підготовці конкурентоспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників.

         Навчально-методичний центр у 2018 році у тісній співпраці з Департаментом освіти і науки ОДА спрямовував  свою роботу на вирішення проблемних питань: оновлення змісту професійної освіти; аналізу стану навчально-виробничої та навчальної роботи у ЗП(ПТ)О області, надання методичної допомоги педагогічним колективам ЗП(ПТ)О; розробка, апробація та впровадження ДС ПТО.

          Центр працював над підвищенням педагогічної та професійної компетентності керівників ЗП(ПТ)О. Значна увага приділялась вивченню узагальненню  та розповсюдженню педагогічної та науково-технічної інформації, пропаганді методичної, навчальної та технічної літератури, підготовці та наданню інформаційних матеріалів про перспективний методичний, педагогічний та виробничий досвід у ЗП(ПТ)О області; здійсненню інформаційно-видавничої діяльності; організації та координації роботи творчих груп, окремих педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з розробки навчальних та методичних посібників та інформаційних матеріалів.

       В області мережа державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом на 01.12.2018 р. складає 30 навчальних закладів ( у т.ч. один у стані реорганізації)  та 3 навчальні центри при установах виконання покарань. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти на даний час навчаються 12,7 тис. здобувачів освіти.  У  2018  році випущено 5456 кваліфікованих робітників та 108 «молодших спеціалістів». Працевлаштування здійснюється на підприємства, установи та організації, які є замовниками кадрів. Працевлаштовані 86% випускників. Закладами професійної ( професійно-технічної), Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки здійснювався моніторинг поіменного працевлаштування випускників.

         У  2018 році до закладів професійної (професійно-технічної) освіти прийнято всього 5171 здобувачів професійної освіти: за регіональним замовленням  4660 осіб (82% замовлення), за державним – 311 осіб  (83% замовлення) та 200 слухачів у навчальних закладах при установах виконання покарань(100%).

         Реалізація напрямків діяльності Центру здійснювалась через втілення методичної проблеми з урахуванням особливостей контингенту педагогів області, традицій, моніторингових результатів діяльності ЗП(ПТ)О, виявлених проблем щодо реалізації основних функцій навчальних закладів та перспективних завдань.

               Центр здійснював наукове та навчально-методичне забезпечення діяльності ЗП(ПТ)О і працював над вирішенням методичної проблеми «Впровадження  інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

               Центр реалізував комплекс взаємодоповнюючих заходів, спрямованих на підвищення якості професійної освіти в області, інформаційного обслуговування ЗП(ПТ)О, запровадження інформаційно-комунікаційних  технологій у навчально-виховний процес, роботу з творчою та обдарованою молоддю, проведення конкурсів фахової  майстерності серед учнів,  майстрів виробничого навчання, викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, створення електронних комплексів та посібників.

Пріоритетними напрямами роботи в 2018 році були:

 • організаційно-методичне забезпечення розробки, апробації та впровадження нових державних стандартів ПО з робітничих професій;
 • організаційно-методичне забезпечення участі учнів ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні  з української мови, предметних олімпіадах тощо;
 • створення оптимальних умов для безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та розвитку їх професіоналізму;
 • вивчення, узагальнення та поширення серед педагогічних працівників  прогресивного педагогічного досвіду;
 • надання методичної допомоги  педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О з питань підвищення  якості професійно-технічної освіти  в умовах її модернізації;
 • забезпечення інформатизації системи профтехосвіти області, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу в ЗП(ПТ)О;
 • розвиток експериментально-дослідницької та інформаційно-видавничої діяльності;
 • моніторингові дослідження основних об’єктів діяльності ЗП(ПТ)О;
 • проведення Всеукраїнських та регіональних вебінарів-нарад з питань організації методичної та навчально-виробничої роботи.

        Упродовж року  продовжувала роботу «Творча педагогічна лабораторія»  в рамках співпраці НМЦ ПТО у Вінницькій області з  Інститутом професійно-технічної освіти  НАПН України та  інститутом магістратури, аспірантури та докторантури    Вінницького державного педагогічного університету     ім. М. Коцюбинського, працював  експериментальний майданчик «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ області».

                 В рамках роботи «Творчої педагогічної лабораторії»  у 2018 році на базі ДНЗ Вінницький ЦПТО технологій та дизайну проведено ІІІ (фінальний) етап обласного конкурсу «Учитель року – 2018» серед викладачів суспільних дисциплін.

                Відповідно до  плану  роботи  Центру на 2018 рік відбулось 4  засідання методичної ради НМЦ ПТО, на яких  розглядались актуальні питання щодо роботи  Центру та організації діяльності ЗП(ПТ)О, розгляд перспективного педагогічного досвіду, методичних напрацювань педагогів області.

               Методисти брали участь у підготовці та проведенні січневих  педагогічних читань, підсумкових засіданнях педагогічних рад та атестаційних комісій у ЗП(ПТ)О області.

             Упродовж року здійснювалось впровадження Державних стандартів ПТО у навчально-виробничий процес у 29-ти ЗП(ПТ)О.

             Протягом року Центром проведено 2 всеукраїнських вебінари з питань організації методичної та навчально-виробничої роботи, 44 засідання секцій педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, під час яких вирішувались актуальні питання організації навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О, підготовки до проведення обласних методичних заходів, конкурсів, участі у Всеукраїнських заходах, розроблення державних стандартів ПО.

         У Центрі створено інформаційний банк робочої навчально-плануючої документації, скористатись яким можуть усі, кому це необхідно. В усі ЗП(ПТ)О надіслані методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників. Проведено 2 семінари для заступників директорів з НВР та НТР, 12 засідань творчих груп.

         Реалізація плану роботи Центру на 2018 рік  здійснювалась  за принципами  гнучкості, наступності і взаємозв’язку всіх ланок  методичної  роботи, гуманізації   та демократизації наукового підходу до розвитку професійної компетентності педагога.

         Центром видано до друку 13 та 14 номери науково-методичного видання «Вісник профтехосвіти Вінниччини», в яких надруковано 103 статті, авторами яких єх педагогічні працівники закладів професійної освіти, науковці та роботодавці.

          В минулому  навчальному році Центром на високому організаційному рівні були проведені ІІ (обласні) етапи Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з 5 робітничих професій: «Кравець», «Продавець продовольчих товарів», «Столяр будівельний», «Електрозварник ручного зварювання», «Муляр».

            Переможці обласних конкурсів брали участь у ІІІ етапах Всеукраїнських конкурсів. Учень ВХПТУ №5 м.Вінниці Куліш О.А. посів ІI,  місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу з професії «Муляр» та був нагороджений дипломом 2-го ступеню. За зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з професії «Електрозварник ручного зварювання» дипломом 3-го ступеню нагороджений Табуровський В.В., учень ВПУ №42 м.Погребище. Решта представників регіону посіли відповідно:

 • у конкурсі з професії «Кравець» – 7 місце;
 • з професії «Продавець продовольчих товарів» – 7 місце;
 • з професії «Столяр будівельний» – 9 місце.

За наказом МОНУ №890 від 09.08.2018 року учням-переможцям ІІІ

 етапів Всеукраїнських конкурсів призначено стипендію Президента України.

            За рейтингом МОНУ з усіх конкурсів команда учнів Вінниччини посіла ІІІ місце в Україні після Дніпропетровської та Херсонської областей.

             Відповідно до листа МОНУ №1/9-640 від 18.10.2018 р. 27 – 29 листопада 2018 року регіональна команда професійно-технічних навчальних закладів  Вінниччини  брала участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE».

          Центром створено умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у межах області. На ліцензованих курсах підвищення кваліфікації протягом року навчалося 388 викладачі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін, майстрів виробничого навчання, методистів, вихователів гуртожитків та старших майстрів.

            В області реалізується регіональна Програма підготовки кваліфікованих робітників на  2016-2020 роки. На реалізацію Програми спрямовуються кошти державного, обласного, місцевих бюджетів та позабюджетні надходження закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  Рішенням 31 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26.04.2018 року до програми внесені зміни та доповнення, відповідно до яких із обласного бюджету виділено 62235,0 тис грн., у тому числі з метою створення рівного доступу до якісної професійної освіти, забезпечення виконання регіонального замовлення підприємств різних форм власності на підготовку кваліфікованих робітників з числа учнів закладів професійної (професійно-технічної ) освіти м. Вінниці, виділено 45000 тис. грн.

            Сприяють розвитку творчої думки педагогічних колективів ЗП(ПТ)О конкурси обласної Ради та облдержадміністрації на кращий проект у рамках розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій. У рамках обласної Програми у закладах освіти на 2016-2020 роки, за підтримки обласної Ради та обласної державної адміністрації, проведені конкурси із впровадження інноваційних технологій. Переможці із закладів професійної (професійно-технічної) освіти здобули Гранди, за ці кошти установлено сонячні батареї у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», розроблено літіє-іонні батареї для електромобіля ВПУ №11 м. Вінниці, придбано сучасну комп’ютерну техніку, інтерактивну дошку, телевізори (ДПТНЗ «Вінницьке професійне училище сфери послуг», ДНЗ ВПУ №7 м. Вінниці, Комаргородське вище професійне училище), сучасний мікроскоп підвищених  можливостей – ДНЗ  «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»

 Вперше заклади професійної (професійно-технічної) освіти включені до Програми, яка реалізується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Проект «Новітня сільськогосподарська техніка – складова забезпечення ринку висококваліфікованими робітниками», підготовлено Комаргородським вищим професійним училищем, спрямований на придбання сільськогосподарської техніки на загальну суму 3175 тис. грн.,( з них державний бюджет 2800 тис.грн., обласний бюджет 375 тис.грн.) підтримано Вінницькою обласною Радою, Міністерством регіонального розвитку України. Навчальним закладом придбано сучасну сільськогосподарську техніку.

          Пріоритетним напрямом вирішення проблеми підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників Департамент освіти і науки вбачає у розширенні мережі навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. У даний час в області працюює 15 центрів.

          У рамках пілотного проекту «Модернізація та адаптація визначених професій» за участю Фонду Ебергарда Шьока (Німеччина), створено сучасний навчально-практичний комплекс для підготовки професії  «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань», діє навчально-практичний центр з професії «Монтажник санітарно-технічних систем» на базі ВХПТУ №5 м. Вінниці.

Фахівці будівельного профілю мають можливість підвищити кваліфікацію щодо впровадження сучасних будівельних технологій у центрах, створених на базі:

–  ДНЗ «ВПУ №7 м.Вінниці», спільно із ТОВ «Снєжка – Україна» здійснюється підготовка за професіями «Маляр», «Штукатур», «Опоряджувальник будівельний», «Столяр ».

– ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» спільно із корпорацією «Хенкель Баутехнік (Україна)»,  здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії «Монтажник систем утеплення будівель». Для створення вище вказаних центрів задіяні кошти інвесторів та позабюджетні надходження  навчальних закладів.

  Продовжує роботу:

– навчально-практичний комплекс «Щедра нива» на базі ДНЗ «Гущинецьке  вище професійне училище»», де здійснюється навчання на сучасній сільськогосподарській техніці з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

-на базі ДНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» діє навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників з професій «Швачка. Кравець. Закрійник », для придбання обладнання та реконструкції майстерень задіяні кошти державного бюджету  300 тис грн. та  кошти  спеціального фонду закладу -280 тис.грн.

– на базі ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»  створений за позабюджетні кошти  навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників з професій «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста тепловоза», «Монтер колії».

   У 2018 році відкрито 8 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням:

   За кошти держбюджету із залученням позабюджетних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти :

 з підготовки за професією «Електрогазозварник» на базі ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»;

 з підготовки кваліфікованих робітників із професій механічної обробки металу на базі ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці»;

з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на базі Теплицького професійного аграрного ліцею;

– багатопрофільний (аграрного спрямування) навчально-практичний центр на базі Комаргородського вищого професійного училища – (залучено кошти державного фонду регіонального розвитку та позабюджетні кошти навчального закладу)

За позабюджетні надходження:

– агротехнічних технологій на базі ВПУ  № 42 м. Погребище;

– з професії «Бджоляр» на базі ПТУ №14 смт Вороновиця. На створення вище названих центрів використані кошти, отримані від діяльності навчальних господарств;

– із професії  «Електромеханік із  ремонту  та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, монтажник інформаційно-комунікативного устаткування» на базі ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»;

– з  професій сфери послуг на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»

У травні відбувся VI регіональний фестиваль технічної творчості учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Творча молодь Вінниччини», метою якого є популяризація творчих технічних ідей, пропаганда досягнень учнівських колективів професійно-технічних навчальних закладів з науково-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької і винахідницької діяльності; здійснення профорієнтаційної роботи. У заході брали участь усі державні професійні (професійно-технічні) заклади, учні шкіл міста Вінниці та області.

 Заклади професійної (професійно-технічної ) освіти області брали участь у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та VІІ Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu». Здобуто  Гран-Прі у рейтинговому виставковому конкурсі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України», 8 – золотих, 5  – срібних, 2  бронзових медалі.

         Здійснювався методичний супровід впровадження Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Проведено ряд семінарів та вебінарів, зокрема у зв’язку із впровадженням проведення державної підсумкової атестації у вигляді ЗНО.

Центр здійснював методичний супровід трьох етапів Міжнародних мовно- літературних конкурсів з української мови імені Петра Яцика та Т.Г.Шевченка. Проведено обласний конкурс серед учнівської молоді з іноземної мови на тему: «Світ моїх захоплень».

 Упродовж року Центром спільно з ЗП(ПТ)О проведено значну організаційну роботу щодо впровадження елементів дуальної форми навчання. У 2018 році елементи дуальної форми навчання впроваджувались під час організації навчально- виробничого процесу у 8 закладах професійної (професійно- технічної) освіти області.

         13 грудня на базі ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» проведено засідання обласної методичної секції сташих майстрів ЗП(ПТ)О, на якому було обговорено питання запровадження елементів дуальної системи освіти у навчально- виробничий процес.

В області продовжується міжнародне співробітництво ЗП(ПТ)О із зарубіжними партнерами. Здійснюється  співпраця з французькими ліцеями щодо вивчення і впровадження зарубіжного досвіду підготовки сільсько-господарських кадрів.

         На базі Вінницького міжрегіонального ВПУ та Вінницького державного педагогічного університетту ім. М. Коцюбинського спільно з Інститутом професійної освіти НАПН України проведено XV Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». В роботі конференції брали участь та виступали працівники Центру.

У 2018 році активізувалась робота Інформаційного вузла Центру. Вузлом було оброблено, замовлено, надруковано в «Інфоресурсі» та видано закладам освіти  14689 свідоцтв про базову загальну освіту, 11936 атестатів про повну загальну середню освіту, 141 свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою), 113 дипломів молодшого спеціаліста, 34 дипломів магістра державного зразка на основі фотокомп’ютерних технологій.

Центром було видано навчальним закладам області документи про освіту виготовлені поліграфічним способом (дипломи кваліфікованого робітника; додатки до дипломів кваліфікованого робітника; додатки до атестатів, похвальні листи, похвальні грамоти, золоті та срібні медалі; свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та додатки до них)

          У 2018 році було виготовлено 2917 учнівських квитків для закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 1455 студентських квитків державного зразка.

І. Організаційно-управлінська діяльність.

1.1. Структура Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області:

 

1.2. Організація роботи апарату Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області

1.Початок робочого дня        – 09.00 год.

2.Перерва на обід                   – 13.00 год. – 13.45год.

3.Завершення робочого дня  – 18.00 год.

4.Прийом відвідувачів           – протягом робочого дня

Назва посади Прізвище керівника День,час
4.1 В.о. Директора Дорош Василь Степанович Перший вівторок кожного місяця 10.00 – 13.00 год.
4.2 Заступник директора Мусій Лілія Валеріївна І та ІІІ понеділок  кожного місяця 09.00 – 13.00 год.
4.3 Методисти   Щоденно 09.00 – 18.00 год.

Циклограма діяльності Навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Заходи Термін Відповідальні
1 Засідання навчально-методичної ради 1 раз у квартал Дорош В.С. Мусій Л.В. Мартинюк О.М.
2 Оперативно-розпорядчі наради щопонеділка Дорош В.С.  
3 Інструктивні наради працівників Центру щопонеділка Дорош В.С.  
4 Проведення методичних секцій директорів ЗП(ПТ)О, заступників директорів з НВР, НТР,  методистів і старших майстрів, семінарів   та інших методичних заходів. раз у квартал Дорош В.С. Мусій Л.В. методисти 

1.3. Засідання навчально-методичної ради

з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1.3.1 Засідання навчально-мето-дичної ради «Підсумки роботи НМЦ ПТО у 2018 р. та    першочергові завдання на 2019 р.» І квартал Дорош В.С., Мусій Л.В., Мартинюк О.М., методисти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.3.2 Засідання навчально-мето-дичної ради «Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти Вінницької області»   ІІ квартал Дорош В.С., Мусій Л.В., Мартинюк О.М., методисти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        Засідання навчально-мето-дичної ради «Стан роботи з розробки, апробації та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти в системі професійно-технічної освіти області» ІІІ  квартал Дорош В.С., Мусій Л.В., Мартинюк О.М., методисти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.3.4 Засідання навчально-мето-дичної ради «Узагальнення прогресивного педагогічного досвіду педагогічних працівників та колективів ЗП(ПТ)О області» ІУ квартал Дорош В.С., Мусій Л.В., Мартинюк О.М., методисти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.4. Засідання методичних секцій НМЦ ПТО у Вінницькій області, проведеня обласних семінарів, вебінарів тощо.

з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка  
1.4.1.         1.4.2   Здійснювати планування роботи Центру у 2019 р., своєчасно корегувати його та вносити зміни протягом року. Провести засідання облас-них методичних секцій: директорів, заступників ди-ректорів з навчально-ви-робничої та навчально-тео-ретичної роботи, методис-тів, старших майстрів, інженерів з охорони праці на базі закладів професійної (професійно- технічної)освіти протягом року         протягом року (за окремим планом) Дорош В.С. Мусій Л.В. Марчук В.А. методисти   Дорош В.С. Мусій Л.В. методисти    
1.4.3 Провести засідання обласної методичної секції старших майстрів ЗП(ПТ)О   квітень листопад Западнова С.А.    
1.4.4 Провести засідання обла-сних методичних секцій педагогічних працівників професійного та загально-освітнього циклів. протягом року (за окремим планом) Мусій Л.В. методисти    
1.4.5 Провести обласний семінар  для методистів на тему: «Організація роботи педагогічних шкіл у  ЗП(ПТ)О»  на базі Козятинського міжрегіонального ВПУ ЗТ жовтень Глущенко Г.М. методисти    
1.4.6 Провести обласний семінар викладачів української мови та літератури «Використання тестових та мультимедійних технологій у процесі навчання та контролю як важливий етап підготовки учнів до складання ЗНО з української мови та літератури» жовтень Бабіч Т.Ф.    
1.4.7 Провести обласний семінар викладачів зарубіжної літератури ««Проектно-дослідницька діяльність учнів на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час»   листопад Бабіч Т.Ф.    
1.4.8 Провести всеукраїнський вебінар з теми: «Організація та проведення навчання у Навчально-практичних центрах з професії «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»» квітень Слічний Ю.О.    
1.4.9 Провести обласний вебінар на тему « Особливості викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» при переході ДС ПТО на компетентнісній основі» на базі Центру березень Глущенко Г.М.    
1.4.10       Провести обласний семінар викладачів фізики  на тему: «Stem-технології на уроках фізики» на базі Центру вересень       Глущенко Г.М.          
1.4.11 Провести вебінар-нараду з адміністраціями  ЗП(ПТ)О з питань ведення ділової документації, видання основних наказів та розпоряджень щодо організованого початку нового навчального року На базі Центру. вересень Марчук В.А.    
1.4.12 Провести обласний семінар викладачів біології, хімії з теми «Формування фахових та світоглядних понять на уроках біології, хімії»   жовтень Слічний Ю.О.    
1.4.13         Провести обласний семінар педагогічних працівників, що здійснюють підготовку з професій будівельного профілю на базі ДНЗ «ЦПТО №1 М.Вінниці» лютий           Западнова С.А.            
1.4.14   Провести обласний семінар педагогічних працівників, що здійснюють підготовку з професій кулінарного профілю на тему : 1.«Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»   2. «Впровадження інноваційних виробничих технологій – один із шляхів якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників»                 травень         листопад                       Мукомел О.В.       Мукомел О.В.              
1.4.15 Провести засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчальної роботи: -на базі ДНЗ «ВЦПТОТД» «Технологія критичного мислення, зміст і характеристика.  Методичний супровід впровадження технологій критичного мислення у навчальний процес» – на базі ВПУ №41 м.Тульчина «Формування управлінських компетентостей заступників директора ЗП(ПТ)О з навчальної роботи . Самоменеджмент- як технологія удосконалення ділової культури заступника директора» – на базі ВХПТУ №5 м.Вінниці «Про особливості викладання загальноосвітніх предметів у 2019-2020н.р. Методичний діалог «Готуємось до нового навчального року»» – на базі ЦПТО№1 м.Вінниці «Системний підхід до управління інноваційними процесами в сучасному закладі професійної(професійно-технічної освіти)» лютий                     травень           Серпень- вересень                   Листопад-грудень Марчук В.А.                     Марчук В.А.             Марчук В.А.                   Марчук В.А    
    1.5. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О      
з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка  
1.5.1 Здійснити направлення керівних кадрів ЗП(ПТ)О на курси підвищення кваліфікації при Університеті менеджменту освіти НАПН України: Згідно з гра-фіком Уні-верситету ме-неджментту освіти НАПН України Шуліка Н.І.    
1.5.2 Організувати курси підвищення кваліфікації викладачів спеціальних і загальноосвітніх дисциплін, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання, старших майстрів, методистів ЗП(ПТ)О при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти згідно з графіком НМЦ ПТО на 2019 рік.         Згідно з графіком НМЦ ПТО Дорорш В.С. Латуша Н.В.    
1.5.3 Здійснити методичний супровід організації стажування педагогічних працівників ПТНЗ. Протягом року Латуша Н.В.    
  1.6. Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців    
з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка  
1.6.1. Продовжити співпрацю з Інститутом магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету (експериментальний майданчик «Створення інформаційного простору у ПТНЗ області») Згідно з гра-фіком роботи «Творчої лабораторії» ДорошВ.С. Марчук В.А., Глущенко Г.М.                    
1.6.2 Продовжити співпрацю та науково-експериментальну діяльність з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України згідно укладеної угоди  від 03.01.2013 року. Згідно з гра-фіком роботи Дорош В.С., Мусій Л.В.    
1.6.3 Коригувати співпрацю практичних психологів ЗП(ПТ)О  з: міським та районними Центрами соціальних служб для молоді (робота з дітьми                          з неблагополучних сімей, малозахищеною категорією молоді, з молоддю із обме-женими фізичними можливостями;проведення тренінгів: профілактика СНІДу, наркоманії, куріння, алкоголізму, запобігання торгівлі жінками, підготовка до сімейного життя, булінг, девіантна поведінка;гендерна рівність; мобільний консульт-пункт;Центром планування сім’ї та репродуктивним центром;Центром сімейного консультування;Вінницьким осередком Української спілки психологів;Наркодиспансером;Центром профілактики та боротьби зі СНІДом;відділом боротьби  з торгівлею людей Протягом року Короленко Л.С.    
1.6.4 Продовжити співпрацю з GIZ впровадження програми «Захисти себе від ВІЛ» в рамках проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі»; Центр «Ла Страда-Україна»; ВОПО “ДЖЕРЕЛО НАДІЇ”. Протягом року Короленко Л.С.                                              
1.6.5 Продовжити співпрацю з навчальними закладами, освітніми та науковими установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців. протягом року Мусій Л.В., методисти    
1.6.6 Продовжити співпрацю з українсько-ізраїльською фірмою «Адама», українсько-французькою фірмою «RAGT» та українською компанією «Долина» тощо щодо організації спільних семінарів для ЗП(ПТ)О с-г профілю та консультацій   на базі ВПУ № 42 м.Погребище.                        протягом року Слічний Ю.О.    
        ІІ. Методичний супровід організації освітнього процесу  ЗП(ПТ)О    
№ з\п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Забезпечити науково-методичний супровід впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій. протягом року Слічний Ю.О. Западнова С.А.  
2. Здійснювати методичний супровід організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів у закріплених  ЗП(ПТ)О   протягом року Мусій Л.В. Методисти  
3. Організувати проведення  «Методичних днів» з метою комплексного вивчення стану організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесів та надання методичної допомоги в ЗП(ПТ)О: Комаргородське ВПУ,ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей ім. двічі Героя Радянського Союзу Р.Я.Малиновського»,Зозівський аграрний професійний ліцей .                         І квартал     ІІ квартал     ІVквартал Дорош В.С., Мусій Л.В., методисти  
4. Взяти участь в атестаційній експертизі ЗП(ПТ)О області. відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Дорош В.С., Мусій Л.В.,      методисти  
5. Взяти участь у засіданні атестаційних комісій у закріплених ЗП(ПТ)О протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В.,     Шуліка Н.І.,     методисти  
6. Здійснювати методичний супровід підготовки педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до атестації протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В.,      Шуліка Н.І.,     методисти  
7. Вивчити та проаналізувати стан підготовки учнів ЗП(ПТ)О області за наслідками державної кваліфікаційної атестації травень- червень Мусій Л.В.,     Методисти  
8. Проаналізувати стан ведення облікової документації в закріплених ЗП(ПТ)О протягом року Методисти  
9. Здійснити вивчення стану навчально – плануючої документації в закріплених ЗП(ПТ)О області та надати методичну допомогу. серпень- вересень Методисти  
10. Проводити навчально-методичне консультуван-ня працівників психоло-гічної служби та адмі-ністрації навчальних закладів профтехосвіти Вінницької області. І – ІІ квартали Короленко Л. С.    
11. Здійснювати системні ви-ступи перед педагогіч-ними працівниками ЗП(ПТ)О на секціях, нарадах, семінарах. протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В., Методисти  
12.  Взяти участь у вивченні стану підготовки ЗП(ПТ)О до нового навчального року.   серпень Методисти  
13. Забезпечити методичний супровід організації діяльності Навчально-практичних центрів на базі ЗП (ПТ)О протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В., Марчук В.А., Западнова С.А., Глущенко Г.М., Мазур В.А., Слічний Ю.О.  
14. Забезпечити методичний супровід впровадження дуальної системи навчання в ЗП(ПТ)О протягом року Слічний Ю.О., методисти    
15. Здійснити вивчення стану здійснення психологічного та со-ціального  супроводу нав-чально-виховного процесу за напрямами: – адаптація учнів в умовах навчального закладу; – робота з учнями девіантної поведінки; – участь у реалізації державних, національних програм ІІІ квартал Короленко Л. С.      
16. Методичний супровід якості надання послуг всім учасникам навчаль-но-виховного процесу практичними психо-логами та соціальними педагогами; аналіз ве-дення документтації фахівцями психологічної служби ІІ квартал Короленко Л. С.    
17. Здійснювати методичний супровід діяльності практичних психологів  і соціальних педагогів професійно-технічних навчальних  закладів щодо: – підвищення психологічної культури всіх учасників нав-чально-виховного процесу ЗП(ПТ)О: учнів, педагогічних працівників, батьків; – впровадження інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і делінк-вентної поведінки; – психологічний та соці-ально-педагогічний супровід учнів, які опинились в СЖО та учнів з особливими освітніми потребами ( в рамках впровадження системи інклюзивного навчання в умовах закладів системи професійно-технічної освіти) документації.             ІІ квартал             ІІІ квартал             ІУ квартал Короленко Л. С.  
18. Здійснювати методичний супровід участі працівників психо-логічної служби у реа-лізації національних, дер-жавних, обласних прог-рам. протягом року Короленко Л. С.  
19. Провести організаційні заходи з атестації прак-тичних психологів ЗП(ПТ)О. ІІ квартал Короленко Л. С.  
20. Створення довідково-інформаційної та навчаль-но-методичної бази діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О. протягом року Короленко Л. С.  
21. Здійснювати методичний супровід роботи практичних психологів і соціальних педагогів в  атестаційний період – підготовка та оформлен-ня атестаційних папок, допомога у проведенні відкритих заходів прак-тичним психологам ЗП(ПТ)О. протягом року Короленко Л. С.  
22. Оновити тестобанк рекомендованих методик для роботи з дітьми та дорослими, розповсюдити його в межах психо-логічної служби ЗП(ПТ)О Вінницької області. протягом року Короленко Л. С.  
23. Здійснювати організаційно-методич-ний супровід роботи твор-чих та ініціативних груп в рамках роботи методич-ного об’єднання прак-тичних психологів та соціальних педагогів ЗП(ПТ)О відповідно до плану роботи методоб’єднань   Короленко Л. С.  
24. Надання рекомендацій щодо атестації психологічних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів області   ІІІ квартал   Короленко Л. С.    
25. Надати методичні реко-мендації з питань атеста-ції педагогічних кадрів та взяти участь у засіданні атестаційної комісії у закріплених ЗП(ПТ)О. І квартал Шуліка Н.І., Методисти  
26. Здійснювати методичний супровід організації діяльності директорів, заступників директорів ЗП(ПТ)О протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В., Марчук В.А., методисти  
27. Здійснювати методичний супровід організації діяльності старших майстрів ЗП(ПТ)О, педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій металообробного та будівельного  профілів протягом року Западнова С.А.  
28. Здійснювати методичний супровід організації діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій сільськогосподарського та автотранспортного профілів протягом року Слічний Ю.О. Латуша Н.В., Мазур В.А.  
29. Здійснювати методичний супровід   діяльності викладачів хімії та біології  ЗП(ПТ)О протягом року Слічний Ю.О.  
30 Здійснювати методичний супровід   діяльності інженерів з ОП та БЖД (відповідальних за ОП та БЖД), викладачів історії та правознавства  ЗП(ПТ)О протягом року Мазур В.А.  
31. Здійснювати методичний супровід діяльності викладачів української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗП(ПТ)О протягом року Бабіч Т.Ф.  
32. Здійснювати методичний супровід організації діяльності методистів ЗП(ПО), педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій комп’ютерного, бухгалтерського та електротехнічного профілів, викладачів фізики та інформатики протягом року Глущенко Г.М.  
33. Здійснювати методичний супровід організації діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій швейного та перукарського профілів протягом року Шуліка Н.І.  
34. Здійснювати методичний супровід організації діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій  флористичного та фотографічного  профілів протягом року Лісниченко О.А.  
35. Здійснювати методичний супровід організації діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які готують кваліфікованих робітників з професій кулінарного профілю. протягом року Мукомел О.В.  
36. Здійснювати методичний супровід діяльності викладачів іноземної мови,географії, економіки  та математики в ЗП (ПТ)О протягом року Лісниченко О.А.  
37. Здійснювати методичний супровід   організації екологічного виховання та природо-охоронної діяльності в ЗП (ПТ)О протягом року Слічний Ю.О.  
38. Здійснеювати методичний супровід проведення ДПА у формі ЗНО  у ЗП (ПТ)О протягом року Бабіч Т.Ф.  
39. Здійснювати методичний супровід організації діяльності в атестаційний період. Надавати  online консультації  через мережу  Internet. протягом року Шуліка Н.І.  
                  ІІІ. Розроблення, апробація та впровадження  державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти  
3.1. Організувати роботу творчих груп з розробки та впровадження державних стандартів, основаних на компетенціях  у ЗП (ПТ)О протягом року (відповідно до наказів МОН України) Мусій Л.В., Слічний Ю.О., методисти  
3.2 Спільно з творчою групою працівників ДПТНЗ «Козятинське МВПУ ЗТ» розробити освітній стандарт до державного стандарту з професії «Електромонтер контактної мережі»         червень- серпень Мусій Л.В. Марчук В.А. Глущенко Г.М. Стецюк А.О.(за згодою)  
  ІV. Участь у заходах та проектах всеукраїнського та міжнародного рівнів  
4.1 Участь у Міжнародних освітянських проектах та проекті Twinning  «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя». протягом року Дорош В.С., Мусій Л.В., Глущенко Г.М.  
4.2. Організувати проведення  першого етапу ХX Міжнародного конкурсу знавців української мови                        ім. Петра Яцика жовтень – листопад Бабіч Т.Ф.  
4.3 Розробка завдань третього етапу ХX Міжнародного конкурсу знавців української мови                        ім. Петра Яцика для учнів ЗП(ПТ)О листопад Бабіч Т.Ф.  
4.4 Забезпечити участь пере-можців обласного етапу у третьому етапі ХIX Міжнародного конкурсу знавців української мови                   ім. Петра Яцика грудень Бабіч Т.Ф.  
4.5 Організувати  проведення  першого етапу  X Міжнародного мовно-літератур-ного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка жовтень- листопад Бабіч Т.Ф.  
4.6 Розробка завдань третього етапу X Міжнародного мовно-літератур-ного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  для учнів ЗП(ПТ)О листопад Бабіч Т.Ф.  
4.7 Забезпечити участь пере-можців обласного етапу у третьому етапі IX Міжна-родного мовно-літератур-ного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка січень Бабіч Т.Ф.  
4.8 Організувати участь ЗП(ПТ)О Вінницької області у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності Worldskills Ukraine відповідно до наказів МОН України та Департамету освіти і науки Дорош В.С., Мусій Л.В., Западнова С.А.  
4.9 Організувати участь ЗП(ПТ)О Вінниччини у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності  з робітничих професій(обласний етап): відповідно до наказів МОН України та Департамету освіти і науки Дорош В.С., Мусій Л.В., Западнова С.А., методисти  
4.9.1 «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» Слічний Ю.О.  
4.9.2 «маляр» Западнова С.А.  
4.9.3 «кухар» Мукомел О.В.  
4.9.4 «офіціант» Мукомел О.В.  
4.9.5. «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» Глущенко г.М.  
4.10 Провести засідання творчих груп педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з питань підготовки до ІІ (обласних) етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності І, ІІ квартали Мусій Л.В. Слічний Ю.О. Западнова С.А. Лісниченко О.А. Мазур В.А. Шуліка Н.І. Мукомел Л.В. ГлущенкоГ.М.    
4.11                 4.11.1 Відповідно до протоколу №6 від 22.12.2018р. МОРПГЗТ (Федерація залізничників України) «Про проведення в навчальних закладах залізничного транспорту конкурсів фахової майстерності учнів »: Надати методичну допомогу ДПТНЗ «Козятинське МВПУ ЗТ» в організації та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських  конкурсів професійної майстерності учнів з професій: «електромонтер контактної мережі »«помічник машиніста тепловоза»                                       29-30 травня   грудень 2019р.- січень 2020р.                                     Мусій Л.В. Марчук В.А. Глущенко Г.М. Стецюк А.О.(за згодою)  
4.12 Надати методичну допомогу ВХПТУ №5 м. Вінниці в організації та проведенні ІІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професії «Маляр»               травень           Мусій Л.В. Западнова С.А. Титаренко В.В.(за згодою)        
4.13 Взяти участь у Міжна-родній Виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» лютий-березень Дорош В.С., Мусій Л.В., Глущенко Г.М.  
4.14 Взяти участь у Міжнародному форумі «Інноватика в освіті –2019» жовтень-листопад Дорош В.С., Мусій Л.В., Глущенко Г.М.  
  V. Проведення обласних методичних заходів   5.1 Організувати проведення обласного конкурсу «Вчитель року – 2019» в номінації «Викладач природничих дисциплін» ІV квартал Дорош В.С., Мусій Л.В., Глущенко Г.М. методисти   5.2. Організувати проведення ІІ (обласних) етапів Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності серед учнів Організувати участь ЗП(ПТ)О з робітничих професій. ІІ квартал Мусій Л.В., методисти   5.3. Організувати проведення обласного конкурсу серед учнів ЗП(ПТ)О з іноземної мови «Музика в житті людини» ІІ квартал Лісниченко О.А.   5.4 Організувати проведення обласного конкурсу серед ЗП(ПТ)О на кращу організацію роботи навчально-виробничих майстерень: – слюсарної справи –  кондитер   ІІІ, ІV квартали Западнова С.А. Мукомел О.В.    
  VІ. Вивчення, узагальнення, впровадження та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду  
6.1.1 Проводити організаційну роботу з вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду :   протягом року Методисти  
6.1.2   Заступника директора з НВР ДНЗ «Браілівський професійний ліцей» Скульського О.В. з проблеми: «Здійснення якісного внутріучилищного контролю за станом навчально- виробничого процесу в умовах реформування професійної освіти»   квітень Марчук В.А.      
6.1.3 Майстра виробничого навчання ДНЗ «ВПУ №7» Плахотнюк Н.П. з проблеми «Методика використання індивідуалізованого навчання при проведенні уроків виробничого навчання з професії «Кондитер»»   протягом року   Мукомел О.В.            
6.1.4 Педагогічного колективу ДО «Заболотненське вище професійне училища №31 ім. Д. К. Заболотного» з проблеми «Організація та втілення  елементів дуальної системи навчання з професії «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» протягом року Слічний Ю.О.  
6.1.5 Майстра виробничого навчання  ДНЗ «ВЦПТОТД» Сидорук Н.М.з теми «Використання інноваційних технологій під час підготовки висококваліфікованих працівників з професії Перукар » протягом року Шуліка Н.І.  
6.1.6 Практичного психолога ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ» Самойленко Вікторії Миколаївни, з теми «Соціально-психологічний супровід учнів» протягом року Короленко Л.С.  
6.1.7 Викладача української мови та літератури ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» Коршманюк Валентини Василівни   протягом року Бабіч Т.Ф.  
6.1.8 Узагальнення досвіду методиста ДПТНЗ «Вінницьке межрігио-нальне вище професійне училище» Коломійчук Л.О. «Організація методичної роботи в ЗП(ПТ)О на діагностичній основі з використанням ІКТ» ІІ квартал Глущенко Г.М.  
6.1.9 Викладача інформатики та інформаційних технологій ДПТНЗ «Жмерінське вище професійне училище»  Червоняк Г.В. протягом року Глущенко Г.М.  
6.1.10 Викладача спеціальних дисциплін ВХПТУ №5 м.Вінниці  Пенькового А.М. з проблемси «Інноваціні підходи у впровадженні міжнародної співпраці в процесі підготовки кваліфікованих робітників з професії «Реставратор декоративно- художніх фарбувань. Маляр» протягом року Западнова С.А.  
6.2 Організувати вивчення досвіду роботи та підго-тувати матеріали для атестації практичних психологів І квартал Короленко Л. С.    
6.3 Вивчити рівень навчаль-но-виховної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, які атестуються, у закріплених ЗП(ПТ)О І квартал Методисти  
6.4 Здійснити виїзди в ЗП(ПТ)О з метою вивчення прогресивного педагогічного досвіду протягом року Методисти  
6.5 Продовжити роботу з впровадження в ЗП(ПТ)О програми «Рівний – рівному», «Здоровий спосіб життя», «Захисти себе від ВІЛ», «Дорослішай на здоров’я», «Протидія торгівлі людьми», «Медіація». протягом року Короленко Л. С.  
6.6 Провести узагальнення матеріалів екологічної та природоохоронної роботи у ЗП(ПТ)О області, визначити переможців січень- лютий Слічний Ю.О. Латуша Н.В. Мазур В.А.  
  VІІ. Формування єдиного інформаційного простору, видавнича діяльність   8.1.Методичний супровід  
7.1.1 Забезпечити висвітлення інформації про діяльність обласної методичної служби на сайті НМЦ ПТО, в ЗМІ. протягом року Мусій Л.В.    
7.1.2 Здійснювати  редагування і підготовку матеріалів до 15 та 16 номерів науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини». І, ІV квартали Латуша Н.В., Мартинюк О.М.    
7.1.3 Проводити постійне кон-сультування авторів ма-теріалів до тринадцятого  і чотирнадцятого номерів науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»  протягом року Латуша Н.В., Мартинюк О.М., методисти  
7.1.4 Здійснювати науково- методичне консультування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О щодо розробки   навчальної і методичної літератури  протягом року Мусій Л.В., методисти    
7.1.5 Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали результатів працевлаштування випускників Вінницької області у розрізі професій.      березень Мукомел О.В.  
7.1.6 Підготувати інформаційні матеріали  «Результати виконання планів перспективного розвитку за період 2015-2017 року ПТНЗ Вінницької області»    травень Мукомел О.В.  
7.1.7 Інформаційно-аналітичні матеріали «Моніторинг методичної роботи працівників НМЦ ПТО у Вінницькій області за 2018-2019 н.р.»    жовтень Мукомел О.В.  
7.1.8 Систематизувати за напрямами матеріали друкованих праць педагогічних працівників Вінницької області   «Вісник ПТО Вінниччини»  протягом року Латуша Н.В., Мартинюк О.М.    
7.1.9 Систематизувати інформа-цію про керівний склад ЗП(ПТ)О області: директорів, заступників, методистів, психологів січень Шуліка Н.І.  
7.1.10 Обновити інформаційну базу даних НМЦ ПТО про прогресивний педагогічний досвід педпрацівників та колективів ЗП(ПТ)О. квітень Западнова С.А.  
7.1.11 Проаналізувати організацію роботи з впровадження та апробації державних стандартів професійної освіти в закріплених  ЗП(ПТ)О ІІІ квартал Мусій Л.В., Методисти  
7.1.12 Оновлення бази даних  передового досвіду прак-тичних психологів й соціальних педагогів та розвитку психологічних служб ЗП(ПТ)О області ІV квартал Короленко Л.С.  
7.1.13 Підготувати до друку: методичні рекомен-дації «Вимоги до проведення уроків виробничого навчання в П(ПТ)О» (на допомогу молодим майстрам виробничого навчання);статтю до науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»;«Культура інтелектуальної діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу: проблеми формування  та аспекти вдосконалення».«Особисті якості  керівника ЗП (ПТ)О -на тему: «Робота педагогічного колективу ЗП(ПТ)О над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми»       ІІІ квартал                       протягом року                 Западнова С.А.                       Дорош В.С. Мусій Л.В. Марчук В.А.            
7.1.14 Підготувати інформаційно-аналітичну довідку «Результати участі ЗП(ПТ)О у всеукраїнських та регіональних позаурочних фахових заходах (конкурси, змаганя, майстер-класи)» грудень   Западнова С.А.  
7.1.15 Підготувати до друку і направити в ЗП(ПТ)О методичні рекомендації «Складання розкладу навчальних занять для підготовки кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О»   жовтень   Марчук В.А.  
7.1.16 Підготувати методичні рекомендації: – «Конфлікти в учнівсь-кому та педагогічних колективах. Засоби вирі-шення конфліктів та запобігання їм». – «Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки ». – «Алгоритм діяльності та соціально психологічний супровід учасників освітнього процесу, щодо подолання  стресу та тривоги при проходженні  зовнішнього незалежного оцінювання»         ІІ квартал       ІІІ квартал         ІУ квартал   Короленко Л. С.  
7.1.17 Підготувати до друку статті: – «Організаційно-правові аспеки діяльності психологічної служби системи освіти»; – «Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у системі освіти».     ІІІ квартал     ІV квартал   Короленко Л. С.  
7.1.18 Підготувати інформа-ційно-аналітичні довідки: «Кадровий та якісний склад працівників соціально-психологічної служби профтехосвіти Вінницької області» «Стан розвитку і діяльності психологічної служби системи професійно-технічної освіти Вінницької області у 2018-2019 н. р.»; «Виконання державних (регіональних, місцевих) програм щодо охорони фізичного і психічного здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді»; «Підсумки передплати на фахові психологічні та соціально-педагогічні видання на 2019 рік» «Результати проведення атестації психологічних кабінетів ЗП(ПТ)О»     ІІІ квартал         ІУ квартал         ІУ квартал           ІУ квартал   Короленко Л. С.  
7.1.19 Підготувати інформаційно-аналітичну довідку «Кад-ровий та якісний склад педпрацівників ЗП(ПТ)О області» ІІІ квартал Шуліка Н.І.  
7.1.20 Зібрати та узагальнити дані про педпрацівників ЗП(ПТ)О  області станом на 01.09.2019 р. І квартал Шуліка Н.І  
7.1.21 Випуск та розповсюд-ження  друкованого ви-дання «Вісник профе-сійно-технічної освіти Вінниччини» 2 рази на рік Дорош В.С. Латуща Н.В. Мартинюк О.М.   Відповідно до замовлення начальних закладів
7.1.22 Підготовка узагальнених даних щодо участі учнів ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018-2019 н.р ІІ квартал Бабіч Т.Ф.  
    8.2.Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес ПТНЗ, розвиток віртуальних педагогічних спільнот  
8.2.1 Продовження роботи по платформі«Марафону педагогічних ідей» протягом року Глущенко Г.М.  
8.2.2 Організація і проведення конкурсу на кращий блог педагога, веб-квест педагога згідно з графіком роботи творчої лабораторії Глущенко Г.М.  
8.2.3 Майстер клас на базі ДПТНЗ «Вінницьке між – регіональне вище профе-сійне училище»: «Освіт-ній простір» згідно з графіком роботи твор-чої лабораторії Глущенко Г.М.  
8.2.4 Майстер клас на базі ДПНЗ «Козятинське  міжрегіональне вище про-фесійне училище заліз-ничного транспорту»: «Створення електронних засобів навчання» згідно з графіком роботи творчої лабораторії Глущенко Г.М.  
8.1.5 Робота з освітньою платформою для висвітлення підсумків конкурсу «Марафон педагогічних ідей» протягом року Глущенко Г.М.  
8.2.6 Організація дистанційних курсів щодо підвищення інформаційно-комунікаційної грамотності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О протягом року Глущенко Г.М.        
  8.3.Запровадження електронної освіти та розроблення електронних підручників  
8.3.1 Вебінар «Єдиний навчальний простір» ІІІ квартал Глущенко Г.М.  
8.3.2 Проведення вебінарів, он-лайн педрад згідно з графі-ком роботи твор-чої лабораторії Глущенко Г.М.  
  ІХ. Моніторинг якості освіти  
9.1. Моніторінг освітньої діяльності: участь у міжнародних моніторингових дослідженнях; участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; моніторинги та соціальні дослідження в регіоні  
9.1.1 Провести та узагальнити поіменний моніторинг працевлаштування ви-пускників за професіями листопад-січень Мукомел О.В.  
9.1.2. Провести моніторинг рівня загальноосвітньої підготовки за свідоцтвами про освіту серед учнів першого курсу ПТНЗ  Вінницької області і та узагальнити матеріали жовтень-листопад Мукомел О.В.  
9.1.3. Проаналізувати і узагальнити матеріали виконання завдань планів перспективного розвитку за 2015-2017 роки  лютий- березень        Мукомел О.В.     
  9.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного тестування     Організація проведення попереднього пробного тестування з української мови та літератури учнів ЗП(ПТ)О грудень Бабіч Т.Ф.     Провести анкетування учнів ЗП (ПТ)О з метою виявлення труднощів при підготовці до ДПА у формі ЗНО  2018-2019 н/р січень Бабіч Т.Ф.     Методичний супровід проведення ДПА у формі ЗНО ЗП (ПТ)О  з української мови та літератури у 2018-2019 н/р протягом року Бабіч Т.Ф.     Відповідно до календар-ного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих нав-чальних закладів України в 2019 році провести моніторинг:   кількості випускників ЗП (ПТ)О, які зареєструвавлисть  для проходження ЗНО у 2018-2019 н/ркількості випускників ПТНЗ, які зараховані на навчання до вищих навчальних закладів за сертифікатами УЦОЯО;   травень  – червень Бабіч Т.Ф.  

Х. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази НМЦ ПТО, робота з кадрами

10.1 Капітальний ремонт окремих кабінетів   2-4 квартал Дорош В.С. Слаблюк В.В. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету
10.2 Підсилення аварійних стін Утеплення фасаду   2-4 квартал Дорош В.С. Слаблюк В.В. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету
10.3 Переоснащення системи електропостачання 2-4 квартал Дорош В.С. Слаблюк В.В. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету
10.4 Облаштування системи вентиляції 2-4 квартал Дорош В.С. Слаблюк В.В. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету
10.5 Придбання комп’ютерної техніки 2-4 квартал Дорош В.С. Зоря І.М. За рахунок асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету
10.6 Оснащення газової котельні засобами передачі даних 2-4 квартал Дорош В.С. Слаблюк В.В. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету
10.7. Придбання обладнання для конференцзали 2-4 квартал Дорош В.С. Півнюк Ю.П. Зоря І.М За рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету та відповідних надходжень в спеціальний фонд
10.8 Упорядкування  документів в архів (залучення  спеціалізованої організації) 1 квартал Зоря І.М. Арнаута К.А.   За рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету та відповідних надходжень в спеціальний фонд
10.9 Забезпечення дотримання  працівниками НМЦ ПТО у Вінницькій області нормативно-правових актів з питань законодавства про працю протягом року Арнаута К.А.  
10.10 Оформлення, ведення, зберігання особових справ працівників, трудових книжок та їх дублікатів протягом року Арнаута К.А.  
10.11 Експертиза цінності документів з кадрових питань, підготовка справ тривалого строку зберігання до передання в архів, вилучення  знищення справ, строк яких закінчився протягом року Арнаута К.А.  
10.12 Реєстрація та облік ділової документації НМЦ ПТО протягом року Арнаута К.А.  

ХІ. Завдання та перспективи діяльності Центру  на 2019 рік

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області (далі Центр) у своїй діяльності впродовж 2019 року продовжуватиме працювати над вирішенням методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

Діяльність Центру буде спрямована на виконання завдань головних законодавчих актів у сфері освіти: національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», інших законодавчих та нормативних документів Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів та розпоряджень МОНУ Департаменту освіти і науки ОДА, Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого наказом МОН України 27.06.2013 року №856, Статуту Центру та Концепції реформування роботи Навчально-методичного Центру Вінницької області на 2019-2023р.р.

Центр буде продовжувати роботу  щодо створення необхідних умов для оновлення змісту професійно-технічної освіти, забезпечення методичного супроводу модернізації системи профтехосвіти та управління нею на регіональному рівні, впровадження державних стандартів.

У 2019 році особлива увага буде звернена на створення організаційно-методичних умов для участі учнів ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови, історії України, математики, проведення ДПА та ДКА в ЗП(ПТ)О, участі вихованців у конкурсах фахової майстерності та олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, на впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій у навчально-виробничий процес, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методичне забезпечення дослідницько-експериментальної, інформаційно-видавничої та інформаційно-аналітичної діяльності, інформатизацію та комп’ютеризацію процесу навчання, розробку електронних засобів навчального призначення, підручників, навчальних посібників для професійної та загальноосвітньої підготовки, інформаційному забезпеченню розвитку профтехосвіти в регіоні, підвищення якості загальноосвітніх та професійних компетенцій учнів.

Упродовж року буде продовжена робота «Творчої педагогічної лабораторії» Центру в рамках співпраці з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України та інститутом магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Центр у 2019 році буде продовжувати здійснювати навчально-просвітницьку діяльність через проведення: методичних днів у ЗП(ПТ)О, організацію майстер-класів для педагогічних працівників, науково-практичні конференції, «круглі столи», участь у заходах соціальних партнерів, надання методичної допомоги, консультацій з проблемних питань діяльності ЗП(ПТ)О, в тому числі у режимі відеозв’язку.

                                Актуальними на 2019 рік визначено проблеми:

 1. Постійне осучаснення й удосконалення змісту, форм і методів навчання учнівської молоді, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості , наступності, прогностичності ступеневого характеру професійної освіти.
 2. Організація роботи з розробки, апробації та впровадження державних стандартів професійної освіти.
 3. Методичне забезпечення проведення обласних конкурсів професійної майстерності учнів , майстрів виробничого навчання, викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, етапів Міжнародних та Всеукраїнських творчих конкурсів, олімпіад, оглядів- конкурсів роботи навчальних майстерень, лабораторій тощо.
 4. Методичне забезпечення проведення атестації та ліцензування ЗП(ПТ)О підприємств, організацій, установ області що надають професійну освіту.
 5. Організаційно- методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально- дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, перспективного досвіду,педагогічних технологій.
 6. Сприяння впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виробничий процес.
 7. Сприяння формування нової генерації педагогічних кадрів:
 8. Формування інноваційної культури, підвищення професійної компетенції педагогічних працівників загальноосвітньої та професійної підготовки;
 9. Покращення та закріплення позитивного іміджу педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області;
 10. Підвищення професійної компетенції, підготовка до атестації та сертифікації пед.працівників ЗП(ПТ)О та методичний супровід атестаційних заходів;
 11. Надання педагогічної допомоги педагогічним працівникам, творчим групам у створенні комплексно- методичного забезпечення навчальних предметів і професій, розробка та видання навчальних методичних рекомендацій, посібників, наочних засобів навчання, вивчення, узагальнення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду всіма сучасними засобами.
 12. Здійснення методичного супроводу проведення ЗНО у ЗП(ПТ)О та надання методичної допомоги викладачам української мови і літератури, математики та  історії України ЗП(ПТ)О з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
 13. Реалізація Концепції реформування роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області(затверджено рішенням навчально- методичної ради Центру від 29.11.2018р. Протокол №4):
  1.  Створити сайт, що відповідає сучасним вимогам, з метою активізації інформаційно-методичної роботи, використання в повній мірі інформаційно-комунікаційних технологій, створення освітнього порталу для методичної підтримки педагогів у режимі online.
  1.  Продовжити формування електронної бібліотеки та електронної бази данних щодо перспективного педагогічного досвіта інноваційної діяльності педагогічних колективів ЗП(ПТ)О.
  1.  Створити нову модель педагогічного дорадництва з метою диференційованого підходу до роботи з педагогічними кадрами;
  1.  Організувати постійно діючий семінар для адміністрації ЗП(ПТ)О у формі інтерактивного спілкування.
  1.  Зміцнювати матеріально-технічну базу Центру і продовжити надання платних послуг.
  1.   Активізація впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій з використанням потенціалу створених навчально- практичних центрів на базі ЗП(ПТ)О.
  1.  Спільно з Департаментом освіти і науки ОДА проводити організаційну роботу щодо відкриття в області Центру професійної досконалості.
 14.  Здійснення моніторингових досліджень основних об’єктів діяльності ЗП(ПТ)О.
 15. Підготовка до друку 15 та 16 номерів науково- методичного видання «Вісник профтехосвіти Вінничини».
 16. Реформування та удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
 17. Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О з питань запровадження елементів дуальної форми навчання та інклюзивної освіти.
 18. Сприяння організації проведення засідань обласних методичних секцій, семінарів, науково-практичних конференцій, засідань творчих груп, «круглих столів» тощо.
 19. Співпраця з обласною радою стейкхолдерів професійної освіти.
 20. Організація та впровадження всеукраїнських та обласних вебінар- нарад з питань організації методичної роботи та навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
 21. Прподовження експериментально- дослідної та інформаційно-видавничої діяльності.
 22. Розвиток державно-приватного партнерства: діяльність ради професійної освіти, співпраця та залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів, впровадження дуальної системи підготовки робітничих кадрів, тощо;
 23. Реалізація проекту, яким опікується Європейський Союз та Міністерство освіти і науки України, який спрямований на створення Центру професійної досконалості – багатофункціонального навчального закладу, здатного надавати високоякісні послуги у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на основі сучасних технологій;
 24. Розвиток міжнаронгного співробітництва закладів професійної  (професійно-технічної) освіти;
 25. Співпраця з НМЦ ПТО України з метою популяризації професійної (професійно-технічної) освіти та організації методичної роботи.

 В.о. директора НМЦ ПТО                                                          

у Вінницькій області                                                                                    В.С.Дорош

0 Коментарів

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *