Концепція

Затверджено
рішення навчально-методичної
ради НМЦ ПТО у Вінницькій обл.
протокол №1 від 26.02.2019р.

КОНЦЕПЦІЯ
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області (далі Центр) на 2019 – 2023 роки

І.Загальні положення

Програма розвитку та реформування роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області (далі Центр) на 2019 – 2023роки  розроблена на основі аналізу сучасного стану розвитку професійної та професійно-технічної освіти (ЗП(ПТ)О), визначає її пріоритети та завдання, на виконання яких має бути спрямована діяльність методичної служби. 

    Програма розвитку та реформування  зумовлена необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоздатності освітянських кадрів ЗП(ПТ)О регіону в нових економічних, соціокультурних умовах, у період прискорення технічного розвитку та  інтеграції України у міжнародне освітянське співтовариство.

ІІ.Мета діяльності Центру:

Переформатування роботи Центру у відповідності до сучасних вимог економічного і соціального запиту та створення оновленої системи роботи, поліпшення системи координації діяльності методичних служб ЗП(ПТ)О.

ІІІ.Пріоритети роботиЦентру:

 • Забезпечення андрагогічного, акмеологічного, синергетичного та ціннісного підходів щодо системи методичної роботи з педагогічними кадрами ЗП(ПТ)Ообласті;
 • підготовка ефективного інформаційно-методичного забезпечення для практичної реалізації педагогами компетентнісного, технологічного та особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;
 • реалізація технологічного підходу в роботі, використання в повній мірі інформаційно-комунікаційних технологій, створення освітнього порталу для методичної підтримки педагогів у режимі оnlіnе;
 • забезпечення методичного супроводу підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах реалізації нових Державних стандартів, розвитку якості надання освітніх послуг, навчально-методичного забезпечення процесу профілізації, впровадження системи педагогічного дорадництва;
 • вивчення і використання вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, поповнення банку освітніх інновацій та педагогічних технологій, створення електронної бібліотеки із практики роботи педагогічних працівників  закладів  ЗП(ПТ)О;
 • розробка та впровадження інноваційних педагогічних та управлінських технологій, спрямованих на використання інноваційного педагогічного менеджменту, створення постійно діючого інтерактивного семінару для керівництва закладами ЗП(ПТ)О;
 • розвиток професійної самореалізації особистості та реалізації принципу навчання впродовж життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзії.

ІV. Завдання Центру:

 • Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес, координація методичною роботою закладів професійно-технічної освіти  області;
 • здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів із професійної та загальноосвітньої підготовки, сформованості компетентностей відповідно до вимог Державного стандарту повної загальної середньої та професійної освіти;
 • організація конкурсів усіх рівнів, виставок, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо;
 • створення організаційних, методичних, навчально-методичних, інформаційних ідей для безперервного фахового вдосконалення педагогічних працівників Центру, закладів ЗП(ПТ)О;
 • проведення системних заходів (майстер-класів, вебінарів, семінарів), спрямованих на розвиток творчого потенціалу, професіоналізму, професійно-креативної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в самореалізації та використанні перспективного педагогічного досвіду з урахуванням гендерної рівності та інклюзії, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників та колективів ЗП(ПТ)О, створення сучасних фондів науково-методичних матеріалів;
 • налагодження співпраці з іншими НМЦ ПТО України, науковими установами, громадськими організаціями з метою реалізації науково-освітніх проектів і програм;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо оптимізації системи підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період;
 • залучення досвідчених педагогічних працівників до участі у роботі обласних творчих груп;
 • висвітлення науково-методичних досягнень у професійних виданнях;
 • розробка навчально-методичного комплексу моніторингових досліджень;
 • поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

V. Етапи реалізації Програми роботи Центру на 2019 – 2023 роки

І етап. Інформаційно-аналітичний (2019-2020 рр.)

Мета. Створення умов для оновлення існуючої моделі роботи Центру.

Завдання. Здійснення комплексного моніторингу потреб педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у професійному зростанні та наданні методичної допомоги відповідно до сучасних і технологічних умов.

На основі аналізу моніторингу окреслити пріоритети методичної роботи Центру для створення гнучкої моделі надання необхідних послуг.

План дій:

1. Опрацювання:

– нормативно-правової бази щодо організації методичної роботи;

– навчально-методичного комплексу сучасних методів і форм методичної роботи;

– стратегічних напрямів освіти в Україні.

2. Аналіз:

– стану організації  навчально-методичної роботи в закладах ЗП(ПТ)О;

– бази напрацювань, доробок педагогічних працівників та методистів професійно-технічної освіти.

3.Створення:

– локальних документів (положень) про форми методичної роботи на рівні  ЗП(ПТ)О;

– створення  моделі педагогічного дорадництва з метою диференційованого підходу до роботи з педагогічними працівниками;

-постійно діючого семінару для керівництва закладів професійно-технічної освіти області в формі інтерактивного спілкування;

– сайту, що відповідає сучасним вимогам, з метою активізації інформаційно-методичної роботи;використання в повній мірі інформаційно-комунікаційних технологій, створення освітнього порталу для методичної підтримки педагогів у режимі оnlіnе;

– формування електронної бібліотеки та електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів ПТО;

– зміцнення матеріально-технічної бази Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та продовження надання послуг.

ІІ етап. Основний – впровадження (2020-2022рр.)

Мета. Реформування моделі роботи Центру та апробація  напрацювань.

Завдання. Створення умов для навчально-методичного супроводу навчально-виховного та навчально-виробничого процесів у системі ЗП(ПТ)О з урахуванням напрацювань його особливостей оновленої моделі роботи Центру.

План дій:

 1. Оновлення форм і методів навчання педагогічних працівників відповідно до потреб та створеної моделі методичної роботи.
 2. Розширення форм партнерства між усіма структурами, дотичними до даної роботи.
 3. Здійснення координації функціонування форм методичної роботи з урахуванням особливостей закладів ЗП(ПТ)О.
 4. Забезпечення андрагогічного, акмеологічного, синергетичного та ціннісного підходів щодо системи методичної роботи з педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О. 
 5. Залучення працівників Центру та методистів ЗП(ПТ)О до інформаційного простору через створення персональних веб-сайтів, блогів, Googlе-спільноти. 
 6. Упровадження кращого досвіду методичної роботи та здобуття професійних кваліфікацій з урахуванням гендерної рівності та інклюзії, наявних в області, Україні, за кордоном.
 7. Забезпечення роботи на базі Центру консультативно-тренінгових центрів із виконання завдань підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників у між курсовий період, проведення та організація майстер-класів, тренінгів, вебінарів, «круглих столів»; надання індивідуальних консультацій в залежності від уподобань і потреб.
 8. Створити тренерську мережу серед ЗП(ПТ)О щодо профілактики та розв’язання конфлікту за допомогою медіації в навчальних закладах і громаді;  створити службу порозуміння.
 9. Забезпечити системний методичний супровід впровадження елементів дуальної освіти.
 10. Пропагувати і надавати дієву допомогу ЗП(ПТ)О, які прагнуть набути статусу Центрів досконалості.
 11. Надавати систематичну допомогу при створенні і подальшому функціонуванні навчально-практичних центрів (професії  державного значення).
 12. Активізувати роботу Творчої лабораторії спільно з Інститутом професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук.
 13. Переформатування  процесу атестації педагогічних працівників згідно з чинним законодавством. Сприяння сертифікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
 14. Створити школу науковця-початківця.
 15. У зв’язку із запровадженням ДПА у формі ЗНО здійснювати системний методичний супровід за  станом викладання   відповідних дисциплін у закладах ЗП(ПТ)О.
 16. Створити  ініціативну групу психологів і викладачів із розробки системи заходів щодо зменшення ймовірності виникнення стресових ситуацій під час складання ДПА у формі ЗНО.
 17. Продовжити роботу інформаційного вузла «Освіта» щодо  замовлення, видачі та обліку документів про освіту.

ІІІ етап. Узагальнюючий (2023 р.)

Мета. Визначення ефективності оновленої моделі роботи Центру.

Завдання. Оцінити результативність роботи.

План дій:

 1. Визначення результативності оновленої моделі роботи Центру,ЗП(ПТ)О, здійснення аналізу щодо позитивних змін в організації освітнього процесу.
 2. Створення кейсу за результатами впровадження Програми.

VІ. Очікувані результати реалізації  Програми Центру на 2019 –  2023 роки

 •  Підвищення конкурентоздатності, мобільності, професійної самореалізації особистості з урахуванням гендерної рівності та інклюзії;
 • впровадження новітніх технологій в освітній процес та можливість використання методичних напрацювань в режимі онлайн;
 • підвищення престижності та поліпшення якості професійної освіти;
 • функціонування єдиного освітнього інформаційного простору галузі професійної освіти.

0 Коментарів

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *